Antanas GUOGA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 05-10-2016 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Литва)
 • 10-10-2016 / 01-07-2019 : Independent (Литва)

Заместник-председател 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

членове 

 • 01-07-2014 / 02-10-2016 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 03-10-2016 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 01-07-2014 / 04-10-2016 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 04-10-2016 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 05-10-2016 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции  
- IMCO_AD(2016)584238 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I voted in favour of the report. The report approves the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Координация на системите за социална сигурност (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted against the report. The proposed revision aims to facilitate the free movement of workers and to protect their rights while reinforcing the tools for national authorities to fight risks of abuse or fraud. However, the compromise texts were not discussed enough and many unresolved problematic areas, for example regarding the mobility of workers, remain.

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I voted in favour of the report. The proposal sets, for the first time ever, CO2 emissions performance standards for lorries. Parliament adopted the 15% reduction for 2025 and 30% from 2030. The latter will be assessed during the review in 2022 in accordance with the European Union commitments under the Paris Agreement.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно трудовите права на професионалните атлети  
- P8_DCL(2016)0096 - Отпаднала  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 104 - 13-12-2016
Писмена декларация относно потенциала на цифровите технологии за подобрен и широк достъп до знания  
- P8_DCL(2016)0085 - Отпаднала  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 81 - 13-12-2016
Писмена декларация в подкрепа на нарастване броя на достъпните тоалетни за хора с увреждания в ЕС  
- P8_DCL(2016)0044 - Отпаднала  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 124 - 28-07-2016

Декларации