Tiziana BEGHIN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Ковчежник

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Италия)

членове 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-07-2014 / 12-02-2018 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент
 • 07-05-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 18-04-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария  
- INTA_AD(2019)630624 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова  
- INTA_AD(2018)619163 -  
-
INTA 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 

In caso di hard Brexit, la proposta in oggetto, intende chiarire la situazione dei cittadini britannici per quanto concerne la politica dei visti. Attualmente, esentare i cittadini britannici dall'obbligo del visto, è l'unica decisione ragionevole da prendere ed ho per questo, votato a favore.

Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) IT  
 

Questa proposta di regolamento mira a rafforzare le attuali disposizioni in materia di sicurezza in tre ambiti: le carte d'identità dei cittadini dell'UE; gli attestati di registrazione rilasciati ai cittadini dell'Unione che risiedono per più di tre mesi in uno Stato membro ospitante; e infine le carte di soggiorno rilasciate ai familiari dei cittadini dell'Unione che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro. Il fine ultimo di questo rafforzamento è la lotta alla frode di identità.
Le carte d'identità dovranno essere prodotte utilizzando un modello uniforme tipo carta di credito, comprendere una zona funzionale a lettura ottica ed essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite dall'ICAO. Dovranno inoltre includere una foto e due impronte del titolare, conservate in formato digitale, su un microchip senza contatto. A tal proposito, le autorità nazionali dovranno garantire la sicurezza del microchip stesso e dei dati in esso contenuti, in modo che non possano essere oggetto di violazione o di accesso non autorizzato.
Si specificano inoltre le informazioni minime che devono figurare nei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'UE, oltre ad armonizzare il modello e altre specifiche delle carte di soggiorno rilasciate a cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione. Ho votato a favore.

Управление на безопасността на пътните инфраструктури (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) IT  
 

Ho votato a favore della proposta in oggetto, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e finalizzata a colmare le carenze della direttiva 2008/96/CE.
Considerando che l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 (obiettivo "zero vittime") è un obiettivo strategico dell'Unione europea, il testo intende aumentare la sicurezza in superficie delle infrastrutture stradali.
Introduce dunque le seguenti modifiche: estendere l'ambito di applicazione oltre la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), per includere autostrade e strade principali; fissare requisiti di prestazione generali per la segnaletica orizzontale e verticale così da facilitare l'introduzione di sistemi di mobilità cooperativa, connessa e automatizzata; tutelare le esigenze degli utenti della strada vulnerabili; e infine instaurare uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно преразглеждането на въпроса дали да се изгради новата високоскоростна железопътна линия Лион – Торино  
- P8_DCL(2016)0111 - Отпаднала  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 43 - 25-01-2017
Писмена декларация относно интегрирането на физическото възпитание с цел устойчиво развиване на спортните таланти на деца с увреждания в училищна възраст с обещаващи възможности  
- P8_DCL(2016)0080 - Отпаднала  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 71 - 13-12-2016
Писмена декларация относно предоговаряне на дълга  
- P8_DCL(2016)0043 - Отпаднала  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 75 - 28-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Обратна връзка