Doru-Claudian FRUNZULICĂ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 29-06-2016 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Румъния)
 • 30-06-2016 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
 • 26-11-2014 / 31-03-2015 : Делегация за връзки с Иран
 • 31-03-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия
 • 31-03-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 07-07-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 06-11-2018 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2017 година  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно ОСП  
- DEVE_AD(2019)629507 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I welcome the Commission proposal for a regulation amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose citizens are exempt from that requirement, as regards the withdrawal of the United Kingdom from the Union. The proposal is part of the legislative measures to adjust Union law to Brexit. It aims to clarify the situation of UK nationals when Union law ceases to apply to them as regards visa policy. The report recommends inserting the United Kingdom as regards British citizens into Annex II to Regulation (EC) No 539/2001 (i.e. in the list of third countries whose nationals are exempt from the visa requirement).

Насоки за политиките на заетост на държавите членки (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. ‒ The purpose of the report is to adopt guidelines for the employment policies of the Member States. The instructions were first taken together in 2010, underpinning the Europe 2020 strategy. In 2018, they were aligned with the principles of the European Pillar of Social Rights, to drive reforms at national level and to serve as a compass for a renewed process of convergence across Europe. I voted against the report while the validity of the broad economic policy guidelines is not limited to any specific period. The employment guidelines need to be drawn up each year. The Commission considers that the employment guidelines adopted in 2018 should remain stable to ensure a focus on their implementation.

Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

The current evaluation of the social legislation in road transport in the EU has shown shortcomings in the current legal framework and problems regarding enforcement. Furthermore, several discrepancies exist between the Member States in interpretation, application, and implementation of the rules. This creates legal uncertainty and unequal treatment of drivers and operators, which is detrimental to the working, social and competition conditions in the sector. The Commission aims to amend the existing rules unsuccessfully to make the road transport sector fair, efficient and socially accountable, while at the same time to mitigate the excessive regulatory burdens on operators and preventing distortions of competition. Therefore I strongly oppose it since we need fair, equal conditions for all European drivers.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно присъединяването на ЕС към Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето  
- P8_DCL(2016)0135 - Отпаднала  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 120 - 13-03-2017
Писмена декларация относно правата на възрастните хора и застаряването  
- P8_DCL(2016)0109 - Отпаднала  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Enrico GASBARRA  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 66 - 25-01-2017
Писмена декларация относно психичното здраве на лицата, търсещи убежище  
- P8_DCL(2016)0082 - Отпаднала  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Андрей НОВАКОВ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 103 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни