Remo SERNAGIOTTO : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 06-07-2015 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 07-07-2015 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 14-02-2016 : Forza Italia (Италия)
 • 15-02-2016 / 01-07-2019 : Conservatori e Riformisti (Италия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 21-01-2016 / 31-01-2016 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

 • 01-07-2014 / 06-07-2015 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 06-07-2015 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 07-10-2015 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 07-10-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 07-10-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 01-02-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно достъпа до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари  
- REGI_AD(2016)580519 -  
-
REGI 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 

Ho espresso il mio voto a favore della relazione, che fissa degli standard di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti. Sono mantenuti gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del 15% entro il 2025 e del 30% entro il 2030 ed è ribadita l'idea di prevedere dei "super crediti" fino al 2025 per premiare i produttori che introducono sul mercato, veicoli a zero e a basse emissioni. È inoltre stato introdotto un benchmark non vincolante del 2% dei veicoli pesanti, per ciascuna fabbrica, da stabilire per il periodo fino al 2030, che se raggiunto, ridurrebbe l'obiettivo di emissioni del produttore.

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 

Ho votato a favore della relazione, che intende utilizzare lo strumento degli appalti pubblici per stimolare l'introduzione sul mercato di veicoli più puliti e più efficienti, dal punto di vista energetico. Il testo tenta inoltre, di affrontare le molteplici definizioni a livello europeo di "veicolo pulito" e di "veicolo a basso consumo energetico" poiché ciò, ha finora, intralciato l'introduzione, da parte delle autorità pubbliche, di veicoli a basse e a bassissime emissioni. L'accordo allinea la definizione di veicolo commerciale leggero pulito con quella che definisce i livelli di prestazione, in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni. Per i veicoli pesanti è stata invece concordata una definizione basata su quella già contenuta nella direttiva, sulla distribuzione di combustibili alternativi.

Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) IT  
 

Mi sono espresso a favore della relazione, che mira a modernizzare le normative del diritto societario europeo utilizzando strumenti e processi digitali. Poiché vi sono differenze significative tra gli Stati membri, in merito alla predisposizione all'utilizzo degli strumenti elettronici, il testo copre alcuni dei processi digitali, come la registrazione di una società o di un ramo d'azienda via Internet, che contribuiscono ad un maggiore accesso alle informazioni sulle imprese e riducono l'onere per gli imprenditori associati, agli obblighi documentali, nei vari Stati membri. Al fine di rendere più rapide e meno costose le procedure è poi introdotto il principio "una sola volta", che garantisce che le aziende possano inviare e aggiornare i documenti e le informazioni richiesti una sola volta, senza dover visitare vari uffici.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно значението на специализирано техническо обучение за младите хора, които искат да работят в първичния сектор  
- P8_DCL(2016)0121 - Отпаднала  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 25 - 22-02-2017
Писмена декларация относно борбата срещу фалшифицирането на стоки в сектора на виното и спиртните напитки  
- P8_DCL(2016)0120 - Отпаднала  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 23 - 22-02-2017
Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун  
- P8_DCL(2016)0118 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси