David BORRELLI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Съпредседател
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 16-01-2017 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Съпредседател
 • 17-01-2017 / 12-02-2018 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 13-02-2018 / 16-04-2019 : Независими членове
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 13-02-2018 : Movimento 5 Stelle (Италия)
 • 14-02-2019 / 16-04-2019 : Independent (Италия)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Più Europa (Италия)

членове 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Председателски съвет
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 18-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 20-10-2014 / 16-01-2017 : Председателски съвет
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 01-07-2014 / 17-07-2014 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 12-02-2018 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 14-07-2014 / 12-02-2018 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 11-09-2014 / 17-09-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 17-11-2014 / 12-02-2018 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІІ)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна  
- INTA_AD(2017)609316 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ съдържащо предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна  
- INTA_AD(2017)609319 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна  
- INTA_AD(2018)615404 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и оперативната рамка за европейската електронна карта за услуги, въведена с Регламент ... [Регламента за ЕEКУ]  
- ITRE_AD(2017)601268 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване  
- ITRE_AD(2017)601274 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Насърчаване на свързаността с интернет в местните общности (A8-0181/2017 - Carlos Zorrinho) IT  
 

L'iniziativa WiFi4EU permetterà ai cittadini, di accedere a una rete Internet ad alta velocità, tramite punti di connessione Wi-Fi gratuiti, in spazi pubblici, quali piazze, stazioni, biblioteche e musei. Si tratta quindi di un'ottima iniziativa e per questo ho votato a favore.
Tuttavia, noi avremmo voluto un budget maggiore perché, i 120 milioni stanziati, saranno sufficienti a finanziare soltanto una minima parte degli enti locali, che faranno richiesta.
Una piattaforma on-line sarà aperta a breve, per consentire agli enti pubblici di presentare la propria candidatura, ma i 120 milioni di euro verranno assegnati alle comunità in base all'ordine in cui arriveranno le domande, rispettando anche un equilibrio geografico. E in molti purtroppo resteranno a bocca asciutta!
Noi avremmo voluto affrontare in maniera più seria il divario digitale e la mancanza di una connettività omogenea in alcune regioni d'Europa, regioni che molto spesso sono tagliate fuori dalle opportunità, offerte da una rete Internet di alta qualità.
Ci batteremo per far sì, che l'iniziativa venga replicata anche oltre il 2020 e con una maggiore dotazione finanziaria.
Infine, sarà importante il coinvolgimento delle PMI locali, per l'installazione e la manutenzione dei servizi Wi-Fi, in modo da favorire l'innovazione e l'occupazione nelle comunità locali.

Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (A8-0327/2016 - Patrizia Toia) IT  
 

Il motivo principale per il quale ho votato contro l'accordo è la tempistica di rilascio della banda di frequenza dei 700 MHz, banda essenziale per lo sviluppo della tecnologia 5G.
La proposta della Commissione europea prevedeva come data limite per il rilascio di tale banda il 30 giugno 2020, la relatrice invece ha voluto fortemente inserire una flessibilità di 2 anni per gli Stati membri, rinviando di fatto al 2022. Così l'Unione europea rischia di perdere la corsa per il 5G perché nel frattempo il resto del mondo si sta già attrezzando.
Come Movimento 5 Stelle, seppur ben consci delle peculiarità del nostro paese e dei suoi ritardi infrastrutturali, avevamo comunque proposto in Commissione ITRE alcuni emendamenti per favorire il coordinamento tra gli Stati membri e per accelerare i tempi.
Un ritardo di due anni su tutto il processo non è la soluzione giusta. In alcuni Stati membri questa potrebbe essere l'occasione giusta per liberare quella domanda per servizi a banda ultra larga la cui assenza, fino ad oggi, ha contribuito ai ritardi infrastrutturali. Soprattutto per i Paesi che sono rimasti indietro, quella della banda dei 700 MHz e dello sviluppo di reti 5G, è un'opportunità da sfruttare al meglio.

Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) IT  
 

Ho seguito in qualità di relatore ombra l'iniziativa europea per il cloud computing ed ho votato a favore perché un cloud europeo può offrire molteplici vantaggi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, in termini di riduzione dei costi, più agevole accesso alle informazioni, possibilità di condividere contenuti, gestione di progetti in collaborazione e offerta di servizi e prodotti innovativi.
L'Unione europea è in ritardo a livello mondiale rispetto ad altre regioni, quali Stati Uniti, Cina, Giappone e Russia, e in Europa la domanda di servizi di cloud rimane bassa, soltanto una società su cinque ne fa uso. Ben venga, allora, un'iniziativa che punti a fare passi in avanti sul versante dell'offerta di infrastrutture ad alte prestazioni europee.
È evidente, che bisognerà fare molta attenzione, tuttavia, alla tutela e alla protezione dei dati e fare chiarezza sulla provenienza dei finanziamenti pubblici e privati previsti.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно хронични респираторни заболявания  
- P8_DCL(2016)0115 - Отпаднала  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 249 - 25-01-2017
Писмена декларация относно преразглеждането на въпроса дали да се изгради новата високоскоростна железопътна линия Лион – Торино  
- P8_DCL(2016)0111 - Отпаднала  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 43 - 25-01-2017
Писмена декларация относно уменията и компетенциите в сектора на туризма  
- P8_DCL(2016)0039 - Отпаднала  
Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 72 - 27-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси