Arne GERICKE : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 31-05-2017 : Familien-Partei Deutschlands (Германия)
 • 01-06-2017 / 14-10-2018 : Freie Wähler (Германия)
 • 15-10-2018 / 01-07-2019 : Bündnis C (Германия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 13-02-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2014 / 18-11-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 19-11-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]  
- A8-0417/2018 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно прилагането на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени  
- FEMM_AD(2017)606232 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно периода след Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура (A8-0290/2017 - Barbara Matera) DE  
 

Die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft mit dem klaren Ziel der Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union ist ein wichtiges Signal gegen Steuersünder und tricksende Großkonzerne. Das unterstütze ich.

Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) DE  
 

Als Koordinator meiner EKR-Fraktion für die EU-AKP-Delegation habe ich für das Übereinkommen zur Errichtung der internationalen EU-Lateinamerika/Karibik-Stiftung gestimmt.

Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) DE  
 

Ich habe für den Bericht zu Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe gestimmt, da wir einheitliche Vereinbarungen auf höchstem Niveau zum Schutz der Fahrgäste brauchen.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно лицата, засегнати от синдром на Даун  
- P8_DCL(2016)0118 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Неджми АЛИ , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Николай БАРЕКОВ , Андрей КОВАЧЕВ , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 69 - 22-02-2017
Писмена декларация относно уеднаквена лента за аварийно спиране за всички автомагистрали в Европейския съюз  
- P8_DCL(2016)0068 - Отпаднала  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 33 - 13-12-2016
Писмена декларация относно спирането на отнемането на органи от лица, лишени от свобода заради убежденията си, в Китай  
- P8_DCL(2016)0048 - Гласувани с мнозинство  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Дата на приемане : 27-07-2016
Списък на подписалите лица : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Брой подписали : 414 - 27-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси