Julia REDA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Piratenpartei Deutschland (Германия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Делегация за връзки с Индия
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : Комисия по петиции
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно повишаването защитата на потребителите във връзка с несъответствията между рекламираните и действителните скорости на широколентовия интернет  
- P8_DCL(2016)0045 - Отпаднала  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 109 - 28-07-2016
Писмена декларация в подкрепа на нарастване броя на достъпните тоалетни за хора с увреждания в ЕС  
- P8_DCL(2016)0044 - Отпаднала  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 124 - 28-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси