Enrico GASBARRA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Италия)

членове 

  • 01-07-2014 / 08-03-2015 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 09-03-2015 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси

Заместник 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно представителството на работниците и служителите на равнището на надзорните или административните органи на предприятията в Европа  
- JURI_AD(2016)571733 -  
-
JURI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицираните организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]  
- JURI_AD(2018)625400 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета  
- JURI_AD(2018)606271 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО  
- JURI_AD(2017)594003 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Европейска гранична и брегова охрана (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) IT  
 

Sostengo con il mio voto questo importante provvedimento che, con il nuovo mandato incrementerà il numero di membri disponibili per l'associazione, fino ad un potenziale di 10000 guardie costiere entro il 2027. Un impegno fondamentale per la cooperazione, la sicurezza e il benessere dei cittadini

Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 

Sostengo con il mio voto il regolamento sul nuovo quadro normativo per il programma ricerca ed innovazione, Horizon Europe, accompagnato dal regolamento sull'implementazione di tale programma. Il nuovo programma raccoglierà i buoni risultati del programma Horizon 2020 per istituire nuovi progetti all'avanguardia.
Mi compiaccio, in particolare, per l'impegno a destinare i fondi a progetti per il raggiungimento degli obiettivi climatici, a sostegno dello strumento per le PMI e dell'integrazione della dimensione di genere.
Questo strumento svolge un ruolo importante per creare sinergie tra le varie politiche UE, garantendone il successo.

Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) IT  
 

L'Ue intende continuare a sostenere il settore spaziale, che ci ha resi competitivi a livello mondiale.
Il nuovo programma per il periodo 2021-2027, confermerà dunque gli investimenti nel progresso tecnologico e scientifico, sostenendo l'innovazione altamente qualificata dell'industria spaziale europea.
Non posso esimermi dal sostenere un programma che confermerà il settore spaziale UE fra i primi al mondo, permettendoci di essere innovatori, di investire in giovani talenti e di assicurare un'ulteriore crescita dell'occupazione in questo settore.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно присъединяването на ЕС към Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето  
- P8_DCL(2016)0135 - Отпаднала  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 120 - 13-03-2017
Писмена декларация относно правата на възрастните хора и застаряването  
- P8_DCL(2016)0109 - Отпаднала  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Enrico GASBARRA  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 66 - 25-01-2017
Писмена декларация относно питейната вода като основно право  
- P8_DCL(2016)0071 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Филиз ХЮСМЕНОВА , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Светослав Христов МАЛИНОВ , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 78 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси