Beatrix von STORCH : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 07-04-2016 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 08-04-2016 / 23-10-2017 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 23-10-2017 : Alternative für Deutschland (Германия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-07-2014 / 23-10-2017 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 14-07-2014 / 23-10-2017 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 11-04-2016 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 24-06-2016 / 23-10-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 23-10-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2017 / 23-10-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2017 / 23-10-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 01-07-2014 / 07-04-2016 : Комисия по икономически и парични въпроси

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи  
- ECON_AD(2017)604737 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография  
- FEMM_AD(2017)603005 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) EN  
 

I abstained on this EU-Parliament draft legislative resolution on the draft Council implementing decision on subjecting N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide (acryloylfentanyl) to control measures.
Given the impact of this drug on health there is an interest in seeing control measures implemented. However, this should be left to the Member States, not the EU.

Политическите отношения на ЕС с Индия (A8-0242/2017 - Cristian Dan Preda) EN  
 

I abstained on the European Parliament resolution on EU political relations with India.
Member States, not the EU, should be conducting foreign policy. The EU should get back to basics and focus on facilitating economic exchange between the Member States.

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Италия (A8-0280/2017 - Giovanni La Via) EN  
 

I voted for the European Parliament resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Italy.
Given that this funding had been budgeted and the legitimate humanitarian need by a Member State, I voted to provide Italy with financial support.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно осъждането на мъченията и екзекуциите на деца в Саудитска Арабия  
- P8_DCL(2016)0126 - Отпаднала  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Ангел ДЖАМБАЗКИ  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 45 - 13-03-2017
Писмена декларация относно криптирането  
- P8_DCL(2016)0073 - Отпаднала  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Момчил НЕКОВ , Ева МАЙДЕЛ , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 56 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси