Marcus PRETZELL : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 11-04-2016 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 12-04-2016 / 30-04-2016 : Независими членове
 • 01-05-2016 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 13-11-2017 : Alternative für Deutschland (Германия)
 • 14-11-2017 / 01-07-2019 : Die blaue Partei (Германия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
 • 12-11-2014 / 10-04-2016 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 10-05-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

 • 01-07-2014 / 11-04-2016 : Комисия по конституционни въпроси
 • 21-01-2016 / 11-04-2016 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката  
- IMCO_AD(2018)631809 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт  
- IMCO_AD(2018)625299 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Въвеждане на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) DE  
 

. – Die Newcastle-Krankheit ist neben der Geflügelpest eine ernsthafte Bedrohung für unsere Landwirtschaft. Derartige Krankheiten machen nicht an Grenzen halt. Daher ist eine europaweite Strategie sinnvoll. Ich habe diesem Bericht zugestimmt.

Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) DE  
 

. – Das monetäre Engagement der EU in Georgien ist nur in der Abhängigkeit Georgiens von Hilfsgeldern geprägt. Aber es geht nicht um Hilfe, sondern um Einfluss gegen Russland. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление – EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) DE  
 

. – Auch wenn falsche Förderpolitik eigentlich abzulehnen ist, habe ich diesem Antrag zugestimmt. Die Menschen baden jetzt eben genau diese Hatz der Unternehmen nach Subventionen aus. Das muss abgefedert werden.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно забраната на просия от деца и на съпровождането на просещи възрастни от деца  
- P8_DCL(2015)0011 - Отпаднала  
Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC  
Дата на внасяне : 25-03-2015
Срок : 25-06-2015
Брой подписали : 104 - 07-07-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни