Gianluca BUONANNO : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Независими членове
 • 15-06-2015 / 05-06-2016 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Lega Nord (Италия)

членове 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 05-06-2016 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 25-06-2015 / 05-06-2016 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Комисия по развитие
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно малограмотността  
- P8_DCL(2016)0041 - Отпаднала  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 32 - 27-07-2016
Писмена декларация относно множествената химична чувствителност  
- P8_DCL(2016)0018 - Отпаднала  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Дата на внасяне : 07-03-2016
Срок : 07-06-2016
Брой подписали : 24 - 08-06-2016
Писмена декларация относно заболяването прогерия  
- P8_DCL(2016)0016 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 54 - 25-05-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси