Bolesław G. PIECHA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Председател 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС

Заместник-председател 

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
 • 17-09-2014 / 24-11-2014 : Комисия по международна търговия
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 25-11-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 03-06-2015 / 01-07-2015 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2017 година  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси