Rikke-Louise KARLSSON : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 20-02-2018 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Независими членове

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 15-10-2015 : Dansk Folkeparti (Дания)
 • 16-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Дания)

членове 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Комисия по култура и образование
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-09-2014 / 10-05-2016 : Комисия по култура и образование
 • 10-05-2016 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2017 / 13-02-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 01-07-2014 / 02-09-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно прекратяването на изпитването върху животни  
- P8_DCL(2015)0034 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Емил РАДЕВ  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 60 - 08-12-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси