Marek PLURA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Полша)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания  
- A8-0339/2017 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания  
- TRAN_AD(2016)569624 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година  
- EMPL_AD(2014)536227 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно питейната вода като основно право  
- P8_DCL(2016)0071 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Филиз ХЮСМЕНОВА , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Светослав Христов МАЛИНОВ , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 78 - 13-12-2016
Писмена декларация относно постигането на пълна визова реципрочност със Съединените американски щати  
- P8_DCL(2016)0058 - Отпаднала  
Момчил НЕКОВ , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Дата на внасяне : 06-06-2016
Срок : 06-09-2016
Брой подписали : 66 - 07-09-2016
Писмена декларация относно заболяването прогерия  
- P8_DCL(2016)0016 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 54 - 25-05-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси