Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Полша)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 14-07-2014 / 28-11-2017 : Делегация за връзки с Беларус
  • 14-07-2014 / 28-11-2017 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  
- FEMM_AD(2018)627761 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на образованието в ЕС  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза  
- FEMM_AD(2018)619422 -  
-
FEMM 
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.  
- FEMM_AD(2018)616579 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) PL  
 

Głosowałam przeciwko sprawozdaniu Dalli, mimo ze popieram generalny cel, jakim jest zmniejszanie emisji CO2 i spalin przez samochody osobowe. Należy stawiać sobie ambitne cele i wywierać presję na producentów oraz nabywców samochodów, aby w rezultacie po ulicach naszych krajów jeździły jak najbardziej proekologiczne pojazdy. Jednak stawiane przy tym konkretne cele dotyczące redukcji poziomu emisji muszą być realistyczne, w przeciwnym razie prawo staną się puste i w rezultacie kontrproduktywne. Popierałam redukcję emisji CO2 o maks. 35% do 2030 roku – jednak ponieważ podczas głosowań Parlament zgodził się na wyższe progi, które będę problemem dla rozwoju przemysłu transportowego w Polsce, na końcu sprawozdania zagłosowałam przeciw.

Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) PL  
 

Głosowałam za alternatywną rezolucją przygotowaną przez grupę EPP, gdyż tekst pierwotnego raportu ewoluował w kierunku lewicowego manifestu, a pierwotna równowaga między kwestiami zdrowia, pracy, wolności obywatelskich i praw reprodukcyjnych kobiet, które były jednym z opisywanych przez raport obszarów, została zachwiana. Jednak, gdy alternatywna rezolucja nie znalazła większości parlamentarnej, zagłosowałam za pierwotnym raportem, mimo jego minusów. Uważam, że obowiązek Unii Europejskiej do promowania polityk równościowych w krajach trzecich poprzez politykę zagraniczną powinien być często przypominany, a oczekiwanie większego zaangażowania służb zewnętrznych Komisji Europejskiej w polityki równościowe jest jak najbardziej słuszne. Nie zgadzam się z niektórymi zapisami raportu, dotyczącymi budżetu, i żałuję, że wyważony, oszczędny w oceny język pierwotnej wersji raportu zniknął w wyniku negocjacji, bo moim zdaniem obniża to, jakość i skuteczność tego dokumentu, ale uznałam że te wady można pominąć i na koniec poparłam także wspólny projekt rezolucji.

Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) PL  
 

Głosowałam za rezolucją sprzeciwiającą się wobec projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-00021-9), na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Uważam, że zarówno żywność, jak i pasza genetycznie modyfikowana jest mniej wartościowa od naturalnej, a efekty jej długoterminowego stosowania są nieznane i przez to zarówno produkcja, jak i stosowanie produktów GMO w żywności spożywanej przez ludzi oraz jako dodatek do paszy w hodowlach zwierząt przeznaczonych do produkcji mięsa stanowić ryzyko zdrowotne i ekologiczne. GMO w paszy stanowi też wyzwanie dla gospodarki odpadowej, gdyż utylizacja odpadów zwierzęcych musi uwzględniać zwiększone wymagania środowiskowe wynikające z cech pasz GMO. W sytuacji zbyt małej ilości przekonujących danych popieram ostrożnościową politykę zakazującą zarówno produkcji kukurydzy GMO GA21 (MON-00021-9, jak i wprowadzania jej do obrotu.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно реформата в областта на висшето образование в Беларус  
- P8_DCL(2016)0122 - Отпаднала  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Момчил НЕКОВ , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 74 - 22-02-2017
Писмена декларация относно борбата с омразата и екстремизма в интернет  
- P8_DCL(2016)0077 - Отпаднала  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Искра МИХАЙЛОВА , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Неджми АЛИ , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 143 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни