Adam SZEJNFELD : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Полша)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 17-09-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово(, от друга страна  
- INTA_AD(2015)569826 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ  
- INTA_AD(2018)627876 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност  
- DEVE_AD(2017)600904 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (A8-0198/2018 - Franck Proust) PL  
 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym elementem rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, dlatego słusznie Unia Europejska jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Niestety, niektóre działania podejmowane przez inwestorów z państw trzecich mogą zagrażać bezpieczeństwu Wspólnoty. Uzasadniony niepokój mogą budzić niektóre inwestycje dotyczące wybranych branż, sektorów czy nawet pojedynczych przedsiębiorstw, szczególnie jeżeli dotyczą sfery bezpieczeństwa czy porządku publicznego.
Nowe ramy monitorowania inwestycji na poziomie UE mają zapewnić większą przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów i rządów krajowych. Będą się opierać na krajowych mechanizmach kontroli funkcjonujących już w 12 państwach członkowskich i nie wpłyną na zdolność krajów UE do przyjmowania nowych mechanizmów kontroli lub funkcjonowania bez takich krajowych mechanizmów. Jeśli chodzi o decyzje dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ramy europejskie utrzymają niezbędny poziom elastyczności krajowej. To do państw członkowskich należy ostatnie słowo podczas każdej kontroli inwestycji.
Jednakże należy bacznie uważać, aby inicjatywa dotycząca BIZ nie stała się antykonkurencyjnym narzędziem w ręku zwolenników stosowania protekcjonizmu w państwach członkowskich Wspólnoty.

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (A8-0048/2019 - David Martin) PL  
 

Umowa o wolnym handlu z Singapurem jest kolejnym zaawansowanym porozumieniem, które Unia wynegocjowała w ostatnich latach. Jest to niewątpliwie ogromny sukces i zwycięstwo zdrowego rozsądku nad protekcjonistycznymi hasłami i szerzącym się groźnym dla świata populizmem.
Dzięki tej umowie niemal wszystkie cła na produkty unijne zostaną usunięte, a procedury celne uproszczone. Możliwy będzie także niemal nieograniczony dostęp unijnych firm do usług na wszystkich szczeblach. Co ważne, jest to także najnowocześniejsza umowa o ochronie inwestycji. Ustanawia jasne normy i zasady, w pełni chroniąc prawo rządów do tworzenia nowych przepisów w celu ochrony zdrowia, środowiska lub innych interesów publicznych. To porozumienie umożliwia również stworzenie nowoczesnego systemu sądów inwestycyjnych w celu rozstrzygania sporów dotyczących inwestycji: ze stałym trybunałem, możliwością odwołania się, wyjaśnienia zasad pozwalających uniknąć konfliktu interesów oraz publicznych przesłuchań w celu uzyskania maksymalnej przejrzystości.
Wyjątkowość tej umowy polega także na zmianie w zakresie procesu przyjmowania umów przez Wspólnotę. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że umowa ta może zostać zawarta jedynie przez Unię i państwa członkowskie działające wspólnie. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wcześniejszej umowy handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA). To kolosalna zmiana.

Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (A8-0467/2018 - Cristian Dan Preda) PL  
 

Niestabilne stosunki między trzema głównymi grupami etnicznymi (Bośniacy, Serbowie i Chorwaci) są stałym źródłem napięcia w Bośni i Hercegowinie. Wybory powszechne, które odbyły się w październiku 2018 r., charakteryzowały się niską frekwencją. Podobnie jak w poprzednich wyborach, głosowano zgodnie z podziałami etnicznymi, a równowaga między partiami zmieniła się tylko w niewielkim stopniu.
W 2018 r. Bośnia i Hercegowina poczyniła niewielkie postępy na drodze do członkostwa w UE. Należy jeszcze wdrożyć reformy w zakresie praworządności, praw podstawowych, administracji publicznej i rozwoju gospodarczego. Reformy polityczne (na przykład w systemie wyborczym) zostały opóźnione z powodu utrudnień i braku koordynacji w ramach rządu. Reforma sądownictwa była powolna, choć poczyniono postępy we wdrażaniu zaleceń z 2016 r. dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Korupcja jest zjawiskiem powszechnym i pozostaje głównym problemem. Należy zwiększyć niezależność sądów od wpływów politycznych, a także poprawić ogólne przestrzeganie praw człowieka. Bośnia i Hercegowina poczyniła postępy w zakresie ograniczania przestępczości zorganizowanej oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, czego wyrazem jest przyjęcie nowej strategii zwalczania przestępczości oraz wdrożenie planu działań na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Bośnia i Hercegowina powinna efektywniej i szybciej wdrażać reformy zalecane przez Unię Europejską oraz realizować orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Предложения за акт на Съюза  
Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 47

Предложение за акт на Съюза относно скрининг на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори  
- B8-0302/2017  

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно разликите в състава и качеството на продукти, предлагани на източния и на западния пазар в ЕС  
- P8_DCL(2016)0053 - Отпаднала  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Георги ПИРИНСКИ , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Дата на внасяне : 09-05-2016
Срок : 09-08-2016
Брой подписали : 141 - 28-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни