Richard SULÍK : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
  • 08-10-2014 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sloboda a Solidarita (Словакия)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Комисия по бюджетен контрол
  • 08-10-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария  
- IMCO_AD(2019)632768 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване  
- IMCO_AD(2018)623966 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Georgiosa Epitideiosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Lamprosa Fountoulisa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) SK  
 

Žiadosť o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity podal 12. októbra 2018 zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s jeho trestným stíhaním. Stíhanie sa týka obvinenia z nesplnenia povinnosti vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho súdu prvého stupňa, podľa ktorého mal europoslanec odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Grammou č. 73 v Marousi a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR za každé ďalšie porušenie rozhodnutia. Keďže stíhanie nesúvisí s prácou Eleftheriosa Synadinosa ako europoslanca a nie je úlohou europarlamentu posudzovať vinu alebo nevinu obvineného, hlasoval som za zbavenie imunity.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно поставяне на сигнализация на последните изходи преди платени пътища  
- P8_DCL(2016)0025 - Отпаднала  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 70 - 12-07-2016
Писмена декларация относно насърчаване и защита на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите  
- P8_DCL(2016)0010 - Отпаднала  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Брой подписали : 139 - 02-05-2016
Писмена декларация относно забраната на просия от деца и на съпровождането на просещи възрастни от деца  
- P8_DCL(2015)0011 - Отпаднала  
Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC  
Дата на внасяне : 25-03-2015
Срок : 25-06-2015
Брой подписали : 104 - 07-07-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси