Janice ATKINSON : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Обединено кралство)

членове 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Южна Африка

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Декларации 

Декларация за финансови интереси