Margot PARKER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 14-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)
  • 15-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Обединено кралство)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

  • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Изменения на Правилника за дейността на Парламента (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EN  
 

. – The UK delegation voted against the amendments to the Rules of Procedure. Whilst it is important to have transparency and ensure protection against sexual and psychological harassment, we could not support the vote in its entirety when it is calling into question the right of choice and debate within political groups and allowing larger groups to dissolve smaller groups in order for them to have their own way.

Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) EN  
 

. – I have voted against this legislative, first reading report. I do not agree with a harmonised Union Customs Code, as this is something Member States are capable of doing on their own. The introduction of the municipality of Campione d’Italia and the Italian waters of Lake Lugano is an expansion of the Single Market and another reason why I voted against this report.

Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) EN  
 

. – We opposed this legislative report because the EU institutions should not be in the position of having to rush through technical changes to address the failings of the original legislation.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси