• Siôn   SIMON  

Siôn SIMON : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора  
- EMPL_AD(2018)615233 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- EMPL_AD(2018)612086 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година  
- EMPL_AD(2018)612087 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година  
- EMPL_AD(2018)612088 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година  
- EMPL_AD(2018)612089 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година  
- EMPL_AD(2018)612092 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол  
- EMPL_AD(2018)612093 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно мониторинга върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г.  
- EMPL_AD(2016)569846 -  
-
EMPL