• Siôn   SIMON  

Siôn SIMON : Становища в качеството на докладчик - 8-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея  
- EMPL_AD(2016)578668 -  
-
EMPL