Siôn SIMON : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 13-02-2017 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 01-04-2015 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2017 / 14-06-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 15-06-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея  
- EMPL_AD(2016)578668 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора  
- EMPL_AD(2018)615233 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- EMPL_AD(2018)612086 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) EN  
 

Labour MEPs are strongly committed to the transition to a low-carbon economy that will save money for consumers through lower fuel costs; contribute to curbing climate warming and improve human health; and ensure EU and UK manufacturers lead the way in industrial and technological innovation.
Labour MEPs also backed social measures to make sure that no one is left behind during this transition. Targeted programmes at EU, national and regional levels for re-skilling of workers, as well as education and job-seeking initiatives in regions and communities most affected by the transition.
With time running out in the fight against climate change, this legislation can ensure investment in new, innovative developments in low-carbon technologies, which can foster economic growth, boost job creation, and improve citizens’ health and wellbeing.

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) EN  
 

More than 700 000 plastic bottles are littered in the UK every day, many of which end up in our oceans. New sources of plastic leakage, such as single-use plastic products and microplastics, are on the rise, posing new potential threats to animal and human health. Labour MEPs support efforts to reduce plastic waste and with legislation to reduce single-use plastics, the European Union will be the first in the world to adopt a blueprint to put an end to plastic litter, both on land and sea.
This is in stark contrast to the UK government, from whom we continue to see numerous consultations, but no concrete proposals on how it plans to reduce plastic waste. Unless the UK agrees to mirror EU action on plastics after Brexit, the Tories risks turning the UK into a dumping ground for cheap, non-recyclable, plastics.

Продукти за наторяване в ЕС (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) EN  
 

For the S&D Group, the main objective is to ensure circulation of fertilising products in the internal market in a way that safeguards human, animal and plant health, protects the environment, and creates incentives for the reuse of materials that are currently being disposed of as waste, in line with the principles of the circular economy.
The outcome of the trilogue negotiations overall respects this position and represents a significant improvement in comparison to the current Fertilisers Regulation, but it is shameful that the Member States have nor prioritised the protection of human health and the environment, and that they have rather followed economic arguments in favour of the established fertiliser industry.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от специален инвестиционен план за подрегионите с високи равнища на безработица  
- P8_DCL(2016)0079 - Отпаднала  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Георги ПИРИНСКИ , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 155 - 13-12-2016
Писмена декларация относно условията на труд на персонала, отговарящ за почистването в хотелите в Европейския съюз  
- P8_DCL(2016)0076 - Отпаднала  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 76 - 13-12-2016
Писмена декларация относно неплатените и нискокачествени стажове  
- P8_DCL(2016)0031 - Отпаднала  
Siôn SIMON , Maria ARENA , Brando BENIFEI , Sylvie GUILLAUME , Edouard MARTIN , Evelyn REGNER , Jutta STEINRUCK , Tamás MESZERICS , Laura AGEA , Tiziana BEGHIN  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 146 - 12-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси