Jill SEYMOUR : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 14-04-2019 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)
  • 15-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Обединено кралство)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) EN  
 

I have voted against this legislative report. I oppose the EU’s visa liberalisation policies and believe this should be a competency of a Member State to decide. In this case this is particularly important as not all Member States officially recognise Kosovo. For these reasons, I voted against this report.

Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin) EN  
 

I have abstained on this legislative report. Whilst being against any attempt of EU legislation, I agree with the aim of greater transparency when it comes to drinkable water and I believe that consumers have the right to know what are they drinking and which materials came into contact with their water.

Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) EN  
 

I voted against this legislative report, this is another scheme to promote the EU at the expense of the taxpayer, set to cost EUR 1.85 billion

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси