Paul BRANNEN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Канада

членове 

 • 01-07-2014 / 23-10-2016 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-07-2014 / 12-02-2017 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 13-02-2017 / 04-04-2017 : Делегация за връзки с Канада

Заместник 

 • 08-07-2014 / 23-10-2016 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 24-10-2016 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прозрачното и подлежащо на отчетност управление на природните ресурси в развиващите се страни: Случаят с горите  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно Новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването  
- AGRI_AD(2016)575117 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни  
- AGRI_AD(2015)564944 -  
-
AGRI 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси