Amjad BASHIR : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 22-01-2015 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 23-01-2015 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 28-01-2015 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)
 • 29-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Комисия по външни работи
 • 05-11-2014 / 13-11-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 05-11-2014 / 22-01-2015 : Комисия по международна търговия
 • 05-01-2015 / 22-01-2015 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 09-02-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
 • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни