Mike HOOKEM : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 16-01-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Независими членове

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-01-2017 / 13-01-2019 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2017 / 06-11-2017 : Комисия по външни работи
 • 23-01-2019 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative, first-reading report on type-approval of L-category vehicles. They are against type-approval because it is total harmonisation, which we are strongly against. They also voted against because it allows the Commission to adopt delegated acts for another five years, and are against extending the Commission’s power.

Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 

. ‒ UKIP voted to abstain. This was a codification whereby the text was only updated to include reference to legislation that may have been superseded or amended. There was no change to the substantive text.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative report. UKIP opposes the re-commitment of this funding programme which assists in the cost of relocating asylum seekers. UKIP believes that Member States which wish to relocate asylum seekers should bear the cost, not the European taxpayer. Moreover, UKIP opposes calls in this report for the funding to assist legal routes of migration which will, unquestionably, attract further migration into Europe.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси