Jonathan ARNOTT : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 18-01-2018 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)
 • 19-01-2018 / 16-04-2019 : Independent (Обединено кралство)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-01-2019 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Заместник 

 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I do not support the role of Eurojust and therefore felt it appropriate to vote against this proposal.

Координация на системите за социална сигурност (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

As I oppose harmonisation, I cannot support the principle of coordination of social security systems across the EU. On the amendments, I sought to vote to minimise the scope, and then I voted against on the final vote.

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I remain concerned by the nature of the European Union’s policies in regards to climate change. I still believe that they are not the right ones to achieve the stated aims, and therefore voted against.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни