Bodil VALERO : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Швеция)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие  
- LIBE_AD(2016)576870 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) SV  
 

Miljöpartiet de gröna ser behovet av en gemensam och effektiv strategi mot terrorism och radikalisering och välkomnar således Europaparlamentets arbete på området. Men vi menar att de rekommendationer som anges i rapporten bör vara nyanserade, rättssäkra och ta grund i skyddet av demokrati och medborgarnas grundläggande rättigheter. Betänkandet drar problematiska paralleller och slutsatser mellan migration och terrorism och diskriminerar därmed en stor grupp människor. Betänkandet innehåller även långtgående förslag om utvidgning av datainsamling och övervakning som inskränker medborgares integritet och rätt till privatliv. Även om betänkandet innehåller en del positiva rekommendationer till medlemsländerna om förebyggande arbete, som t.ex. striktare regler vad gäller tillgång till vapen och stärkta kontroller av penningtvätt, anser vi att betänkandet sammantaget har fel fokus när det gäller arbetet med att förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism. Därför valde vi att rösta ner betänkandet i slutomröstningen.

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка: клирингови и платежни системи (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси