Max ANDERSSON : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 20-02-2019 : Miljöpartiet de gröna (Швеция)
 • 21-02-2019 / 01-07-2019 : - (Швеция)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-07-2014 / 27-03-2018 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“  
- JURI_AD(2018)627900 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.  
- JURI_AD(2018)627030 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка: клирингови и платежни системи (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Президентски избори във Венесуела (B8-0225/2018) SV  
 

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси