Soraya POST : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Feministiskt initiativ (Швеция)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  
- LIBE_AD(2018)625435 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- LIBE_AD(2018)625438 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно безопасното използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС), обичайно познати като безпилотни летателни апарати (БЛА)  
- LIBE_AD(2015)549364 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равно третиране в областта на заетостта“)  
- LIBE_AD(2016)573202 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Отношенията между ЕС и НАТО (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) SV  
 

. – Jag röstade nej till detta förslag. Vi feminister säger nej till Nato! EU behöver inte stärka förbindelserna med Nato, tvärtom. Jag kan inte acceptera att den förlegade militarismen – den som prioriterar militära allianser, ökade utgifter för försvarsbudgetar samt leder till spänningar mellan länder – fortsätter. Som feminist och pacifist vill jag ändra EU:s säkerhetspolitik till en feministisk säkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet i centrum. För en säkrare värld måste vi investera i konfliktförebyggande arbete, medling och militär nedrustning. EU ska vara ett fredsprojekt, inte ett militärt projekt.

Борба с антисемитизма (B8-0383/2017, B8-0388/2017) EN  
 

. – For all of my life, I have been a consistent anti-racist. Combating racial hatred and prejudice is the backbone of my political struggle. It defines my political life and me. I have made an effort to speak up against all kinds of racism. However, being half-Roma and half-Jewish, contending anti-Gypsyism and anti-Semitism has been at the forefront of my personal resistance. However, I cannot bring myself to vote for a definition of anti-Semitism that puts into question free speech on the state of Israel. The tragic and complex conflict between Israelis and Palestinians in the Middle East must not be allowed to contaminate the equally important debate on anti-Semitism in Europe. Politicising the struggle against anti-Semitism will not help us unite against racism.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно дискриминацията в спорта  
- P8_DCL(2016)0098 - Отпаднала  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 76 - 13-12-2016
Писмена декларация относно премахването на сегрегацията в училищата  
- P8_DCL(2015)0060 - Отпаднала  
Péter NIEDERMÜLLER , Филиз ХЮСМЕНОВА , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Дата на внасяне : 14-10-2015
Срок : 14-01-2016
Брой подписали : 79 - 15-01-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси