Francisco de Paula GAMBUS MILLET : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 10-05-2016 : Unió Democràtica de Catalunya (Испания)
 • 11-05-2016 / 01-07-2019 : - (Испания)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите: настоящо състояние и бъдещи предизвикателства  
- ENVI_AD(2018)615313 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно решението на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки.  
- ENVI_AD(2017)597388 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт  
- ITRE_AD(2018)623925 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС  
- ENVI_AD(2018)622225 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107  
- ENVI_AD(2018)625402 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Проект на коригиращ бюджет № 6/2018 г.: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (собствени ресурси) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) ES  
 

He votado a favor de la reducción de los créditos de compromiso y de pago y de actualizar tanto los gastos como los ingresos del presupuesto. Por un lado, con respecto a los gastos, a favor de la reducción en 48,7 millones de euros y 4,7 millones de euros, respectivamente, para beneficiar la «competitividad para el crecimiento y el empleo» y para el «crecimiento sostenible». Por lo que se refiere a los ingresos, es necesario revisar las previsiones relativas a los recursos propios tradicionales (es decir, derechos de aduana y cotizaciones en el sector del azúcar).

Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) ES  
 

He votado a favor del informe considerando que el Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación, en un determinado ejercicio presupuestario, de gastos claramente determinados que no puedan financiarse dentro de los límites máximos disponibles para una o más de las demás rúbricas. La movilización de este Instrumento, previsto en el artículo 11 del Reglamento sobre el MFP, demuestra una vez más la imperativa necesidad de que el presupuesto de la Unión sea más flexible.

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) ES  
 

He votado a favor del informe considerando que tiene por objeto depositar, en el presupuesto general de la Unión para 2019, 50 millones de euros en créditos de compromiso y pago para el pago puntual y eficaz de anticipos en caso de catástrofe, permitiendo así a la Unión responder a situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales graves y expresar su solidaridad a las regiones afectadas en Europa o en países que estén negociando su adhesión.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на плодовете  
- P8_DCL(2016)0130 - Отпаднала  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 132 - 13-03-2017
Писмена декларация относно хроничните неракови болки при лица над 65 годишна възраст  
- P8_DCL(2016)0065 - Отпаднала  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 136 - 13-12-2016
Писмена декларация относно правата на болните от рак пациенти  
- P8_DCL(2015)0030 - Отпаднала  
Elisabetta GARDINI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Françoise GROSSETÊTE , Kostas CHRYSOGONOS , David BORRELLI , Piernicola PEDICINI , Simona BONAFÈ , José Inácio FARIA , Luigi MORGANO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Eleonora EVI , Marlene MIZZI , Daciana Octavia SÂRBU , Kateřina KONEČNÁ , Roberta METSOLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Philippe DE BACKER  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 257 - 08-12-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси