Barbara KAPPEL : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Независими членове
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Freiheitliche Partei Österreichs (Австрия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 13-04-2016 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 12-02-2015 / 14-06-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 25-06-2015 / 30-11-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 25-06-2015 / 12-04-2016 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 27-07-2015 / 30-09-2015 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Арабския полуостров
 • 01-10-2015 / 04-04-2017 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда  
- ITRE_AD(2018)625401 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда  
- ECON_AD(2018)625356 -  
-
ECON 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) DE  
 

Die ausverhandelten Ziele sind weitaus besser als die vom Berichterstatter vorgeschlagenen. Ab 2025 soll der CO2-Ausstoß von neuen LKW und Bussen um durchschnittlich 15 % gesenkt werden, ab 2030 soll der CO2-Ausstoß dann um 30 % gesenkt werden. Dies ist Teil der Anstrengungen zur Dekarbonisierung des Straßenverkehrssektors.

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) DE  
 

Bevor eine Entscheidung über die Beschaffung von Fahrzeugen stattfindet, sollte eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden, damit alle Vor- und Nachteile betrachtet werden können und Entscheidungen transparent und nachvollziehbar sind. Des Weiteren sollten Sonderanfertigungen (Baustellenfahrzeuge etc.) von dieser Richtlinie ausgenommen werden.

Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) DE  
 

Im Rahmen des EU-Verteidigungsfonds werden mehr Effizienz sowie Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der europäischen Verteidigungsindustrie gefordert, wobei ein Vorantreiben der Sicherheits- und Verteidigungsforschung von besonderer Bedeutung ist. Entscheidend ist auch die Entwicklung von Schlüsseltechnologien in kritischen Bereichen, sodass Europa für neue Angriffsformen wie Cyberattacken entsprechend gerüstet ist.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно осъждането на мъченията и екзекуциите на деца в Саудитска Арабия  
- P8_DCL(2016)0126 - Отпаднала  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Ангел ДЖАМБАЗКИ  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 45 - 13-03-2017
Писмена декларация относно криптирането  
- P8_DCL(2016)0073 - Отпаднала  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Момчил НЕКОВ , Ева МАЙДЕЛ , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 56 - 13-12-2016
Писмена декларация относно европейските региони, свободни от ГМО  
- P8_DCL(2016)0072 - Отпаднала  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 80 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни