Teresa RODRIGUEZ-RUBIO : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : PODEMOS (Испания)

членове 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 01-07-2014 / 04-03-2015 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 14-07-2014 / 04-03-2015 : Делегация за връзки с Палестина

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации  
- A8-0160/2015 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси