• Lola   SÁNCHEZ CALDENTEY  

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY : Становища в качеството на докладчик - 8-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите  
- DEVE_AD(2018)627590 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“  
- DEVE_AD(2018)627607 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно СТО: бъдещи перспективи  
- DEVE_AD(2018)625346 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно равенството между половете в търговските споразумения на ЕС  
- DEVE_AD(2017)610543 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно доклада на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие  
- INTA_AD(2016)573020 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги  
- DEVE_AD(2015)569734 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност  
- DEVE_AD(2015)565062 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно частния сектор и развитието  
- INTA_AD(2015)551937 -  
-
INTA