Lola SÁNCHEZ CALDENTEY : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : PODEMOS (Испания)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
  • 14-07-2014 / 04-10-2015 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
  • 14-07-2014 / 04-10-2015 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 05-10-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите  
- DEVE_AD(2018)627590 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“  
- DEVE_AD(2018)627607 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- DEVE_AD(2019)631872 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година  
- DEVE_AD(2019)631880 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) ES  
 

Votamos a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios, tal y como ha sido propuesta por la Comisión JURI. Entendemos que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) ES  
 

Votamos a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis, tal y como ha sido propuesta por la Comisión JURI. Entendemos que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) ES  
 

Votamos a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos, tal y como ha sido propuesta por la Comisión JURI. Entendemos que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно прекомерната употреба или злоупотребата с антибиотици  
- P8_DCL(2016)0081 - Отпаднала  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 95 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси