Beatriz BECERRA BASTERRECHEA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 31-03-2016 : Unión, Progreso y Democracia (Испания)
 • 01-04-2016 / 26-05-2016 : - (Испания)
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Independiente (Испания)

Заместник-председател 

 • 05-02-2016 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека

членове 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 12-11-2014 / 04-02-2016 : Подкомисия по правата на човека
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията  
- DEVE_AD(2015)565184 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС във връзка с това  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно доклада за прилагането на Регламент № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) ES  
 

He votado para que se eliminaran los problemáticos artículos 11 y 13 de la Directiva sobre los derechos de autor. No ha sido posible, así que el texto, lamentablemente, ha salido adelante, pero con mi voto en contra.
Los artículos siguen conteniendo demasiados puntos débiles e incertidumbres legales que pueden producir muchos efectos negativos. Necesitamos una reforma para garantizar la protección de los derechos de autor en Internet, pero este texto es insuficiente.
Creo que esta Directiva no va a proteger la propiedad intelectual como a todos nos gustaría y, en cambio, puede dañar la libertad en Internet y causar un grave perjuicio a las pequeñas plataformas.

Изменения на Правилника за дейността на Парламента (A8-0462/2018 - Richard Corbett) ES  
 

Me he abstenido en la enmienda 68 porque, aunque apoyo rotundamente las medidas para combatir el acoso psicológico y sexual, esta propuesta no aporta ningún medio efectivo para lograrlo. Los eurodiputados saben discernir las buenas y malas conductas, y quienes traspasan determinados códigos de conducta no pueden alegar desconocimiento. La enmienda crea una especie de presunción de culpabilidad donde todos deben seguir un curso de formación como si fueran potenciales acosadores. Siguiendo esta lógica, también se deberían seguir cursos para no defraudar o ser transparente, simplemente porque en el pasado se han dado casos parecidos. Es una perversión ideológica y me abstengo de apoyarla, a pesar de compartir la necesidad de denunciar, perseguir y crear herramientas eficaces para acabar con el acoso.
Me he abstenido también en la enmienda 86 porque creo que la forma de controlar la conformación de grupos con fines meramente utilitaristas no puede basarse en una decisión tan subjetiva como la propuesta. Estoy de acuerdo en la necesidad de controlar que los grupos políticos que se conformen lo hagan de acuerdo con criterios de afinidad política. Pero para hacerlo debería establecerse un mecanismo neutral y objetivo, y no una mera declaración de intenciones que podría llevar a manipulaciones partidistas.

Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания (A8-0275/2018 - Laura Ferrara) ES  
 

El objetivo de tales acuerdos es fomentar la cooperación en la lucha contra la delincuencia grave, en particular la delincuencia organizada y el terrorismo, facilitando puntos de contacto y el intercambio de información para los funcionarios de enlace. Estando conforme con tal Acuerdo, he votado a favor.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно синдрома на Аспергер  
- P8_DCL(2016)0099 - Отпаднала  
Dominique BILDE , Филиз ХЮСМЕНОВА , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Андрей КОВАЧЕВ , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Неджми АЛИ , Николай БАРЕКОВ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 51 - 13-12-2016
Писмена декларация относно прекомерната употреба или злоупотребата с антибиотици  
- P8_DCL(2016)0081 - Отпаднала  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 95 - 13-12-2016
Писмена декларация относно идиопатичната белодробна фиброза  
- P8_DCL(2016)0026 - Гласувани с мнозинство  
Elena GENTILE , Андрей КОВАЧЕВ , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Дата на приемане : 11-07-2016
Списък на подписалите лица : P8_PV(2016)09-12(ANN01)
Брой подписали : 388 - 12-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси