José BLANCO LÓPEZ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Заместник-председател 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

членове 

 • 01-07-2014 / 27-10-2015 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 08-07-2014 / 27-10-2015 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-07-2014 / 22-07-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 23-07-2014 / 14-09-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 10-10-2014 / 21-10-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 22-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
 • 08-12-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 28-10-2015 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 19-01-2017 / 10-04-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство
 • 11-04-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година  
- PECH_AD(2019)629523 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (ЕАКР) за финансовата 2014 година  
- PECH_AD(2016)571453 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество  
- ITRE_AD(2015)549303 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- PECH_AD(2018)613408 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и радиопрограми  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2015 година  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 

La delegación socialista española ha votado a favor de la propuesta de Reglamento. El Parlamento y el grupo socialista han logrado introducir medidas interesantes en la propuesta presentada por la Comisión.
Los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en carretera, tanto la UE como las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible son consciente de la necesidad de la reducción del CO2 en la lucha contra el cambio climático.
La propuesta establece objetivos para la reducción del 15 % para 2025 para llegar a un 30 % en 2030, los vehículos profesionales como autobuses y remolques están exento hasta 2022.
Los socialistas celebramos todos los avances que las instituciones europeas hagan para mejorar la situación del medio ambiente y seguiremos trabajando para encontrar soluciones a uno de los mayores retos del siglo XXI.

Европейски фонд за отбрана (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) ES  
 

La industria de defensa constituye un sector estratégico que emplea a millón y medio de personas de forma directa e indirecta. Pese a que la UE28 es el segundo actor mundial que más gasto militar realiza, un alto porcentaje se usa de manera ineficiente debido a la fragmentación del mercado, la duplicación de capacidades, la insuficiente colaboración industrial o la falta de interoperabilidad.
Este Fondo, basado en el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa adoptado en julio, pretende aumentar la competitividad y la innovación del sector europeo, favoreciendo la cooperación de los Estados miembros en el desarrollo de capacidades propias.
Hemos apoyado el acuerdo parcial alcanzado con el Consejo dado que compartimos la necesidad de impulsar nuestras capacidades estratégicas y dado que nuestro grupo ha contribuido significativamente a mejorar la evaluación ética que debe realizarse antes de la financiación de las acciones, al tiempo que se incluye la limitación de desarrollar armas autónomas letales sin control humano.
No obstante, lamentamos que PPE, ECR y ALDE hayan impedido incluir expresamente en el texto la imposibilidad de subvencionar acciones que contribuyan al desarrollo de armas de destrucción masiva o a la investigación y al desarrollo de armas incendiarias o municiones de uranio empobrecido.

Програма InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) ES  
 

Sobre la base del éxito de los dos primeros programas del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (también conocidos como plan Juncker o FEIE), la Comisión propuso para el próximo marco financiero, un nuevo programa llamado InvestEU.
A través de cuatro ejes (infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pymes e inversión social) InvestEU movilizará más de 500 000 millones de euros de inversiones en la UE, de los cuales casi 16 000 millones se prevén en el presupuesto de la UE 2021-2027.
Nuestro grupo ha trabajado para conseguir que InvestEU sea un instrumento fuerte para la política de inversiones de la UE. que combine los diversos instrumentos financieros hasta ahora dispersos con el objetivo de optimizar el impacto de la inversión de la UE sobre el terreno.
El resultado de la negociación representa en sí un éxito, ya que hemos conseguido incluir nuestras prioridades, concretamente en relación con los objetivos (creación de empleo, objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, innovación, educación, cohesión económica, territorial y social, energía, infraestructuras...), la gobernanza y la rendición de cuentas.
Por todo ello la delegación socialista española en el Parlamento Europeo ha votado a favor.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването и популяризирането на европейска карта за пътуване  
- P8_DCL(2016)0114 - Отпаднала  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 43 - 25-01-2017
Писмена декларация относно достъпа до трудова заетост на засегнати от неврологични разстройства и хронични болки  
- P8_DCL(2016)0112 - Отпаднала  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 179 - 25-01-2017
Писмена декларация относно правата на възрастните хора и застаряването  
- P8_DCL(2016)0109 - Отпаднала  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Enrico GASBARRA  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 66 - 25-01-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси