Marina ALBIOL GUZMÁN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Izquierda Unida (Испания)

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 15-07-2014 : Комисия по външни работи
 • 16-10-2014 / 14-02-2017 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по външни работи
 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции
 • 15-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно правата на човека и миграцията в трети държави  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) ES  
 

He votado en contra de este informe porque está muy lejos de lo que el propio informe del grupo de expertos aconsejó: un enfoque global sobre las finanzas sostenibles que hacía referencia a la necesidad de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. No habrá finanzas sostenibles sin compromiso con la justicia social y sin control democrático de las inversiones. La lucha contra la exclusión y la mejora de la calidad democrática en todos los ámbitos son una exigencia en la batalla del siglo: hacer que nuestro planeta siga siendo sostenible. El informe carece de ambición y de medidas a la altura del desafío que abordamos por eso he votado en contra.

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) ES  
 

He votado en contra de este informe porque sigue la lógica de recortes y austeridad característica de las instituciones europeas. En este caso, se propone una reducción del presupuesto del Parlamento Europeo para el año 2020, pero a mi juicio, los recortes no se producen en las partidas que serían necesarias, como, por ejemplo, el salario y los complementos de los diputados. Por contra, se propone precarizar los trabajadores del servicio de traducción e interpretación, o se niegan sueldos dignos para los becarios. Por ello he votado contra.

Извънредна ситуация във Венесуела (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) ES  
 

He votado en contra de esta propuesta de Resolución común ya que respalda la vía golpista, de intervención e injerencia externa en Venezuela.
Desde mi grupo, tal y como planteamos en nuestra Resolución, apostamos por el diálogo, desde el respeto a los poderes democráticamente electos en Venezuela y a la Constitución venezolana, como única vía efectiva para afrontar la difícil situación que vive el pueblo venezolano, situación que es consecuencia de años de injerencia externa de los EE. UU. y sus países aliados, sanciones y guerra económica.
Considero lamentable que este Parlamento vuelva, una vez más, a ponerse del lado de los golpistas, de respaldar con este tipo de resoluciones la estrategia injerencista de los EE. UU. dando la espalda al Derecho internacional, a la soberanía del pueblo venezolano y al diálogo.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно социалната икономика и икономиката на солидарността  
- P8_DCL(2016)0124 - Отпаднала  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Дата на внасяне : 30-11-2016
Срок : 01-03-2017
Брой подписали : 35 - 02-03-2017
Писмена декларация относно Леонард Пелтие  
- P8_DCL(2016)0113 - Отпаднала  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 29 - 25-01-2017
Писмена декларация относно достойнството в края на живота  
- P8_DCL(2015)0055 - Отпаднала  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 95 - 06-01-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси