Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Alternativa galega de esquerda en Europa (Испания)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 

Tras la «lisbonización» de Eurojust se ha considerado necesario un Acuerdo de Cooperación Judicial Penal entre Eurojust y Dinamarca. Habida cuenta del régimen especial al que se acoge Dinamarca en el ámbito de la justicia penal tras el Tratado de Lisboa (Protocolo n.º 22), Dinamarca no participa en el nuevo Reglamento y este no es vinculante para dicho país. No obstante, Dinamarca expresó su deseo de seguir participando en las actividades de Eurojust. Dado que se trata de una cuestión, a priori , específicamente administrativa y de funcionamiento de la Unión, he votado a favor.

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 

He votado a favor de este informe porque, aunque creo que debería ser más ambicioso, me parece importante que se sigan dando pasos en la lucha contra el cambio climático y una parte fundamental en esta lucha es la fijación de objetivos serios de cara a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos pesados, teniendo como objetivo unas emisiones cero.

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) ES  
 

He votado en contra de este informe porque, aunque contiene aspectos positivos como la distinción de «vehículos limpios» cuando el combustible alternativo empleado no contiene ni biocombustibles procedentes de plantas de cultivo para alimentación animal ni aceite de palma, considero que no es suficientemente ambicioso en cuanto a los objetivos fijados y las fechas de aplicación de las medidas establecidas. También considero que no se da suficiente importancia a la necesidad de reducir la producción y uso de vehículos como parte de un cambio de modelo de producción y consumo necesario.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно насърчаване на използването на биологични продукти в столовите  
- P8_DCL(2016)0117 - Отпаднала  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 75 - 25-01-2017
Писмена декларация относно регулиране на пазара на мляко и млечни продукти  
- P8_DCL(2016)0066 - Отпаднала  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 77 - 13-12-2016
Писмена декларация относно изграждането на европейска стратегия за управление, контрол и възможно премахване на гигантския азиатски стършел (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Отпаднала  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 72 - 28-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси