Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : COMPROMIS (Испания)

членове 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Комисия по развитие
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.  
- FEMM_AD(2016)585437 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции  
- DEVE_AD(2016)578845 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие  
- DEVE_AD(2015)569717 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна  
- DEVE_AD(2016)584184 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ Начинът, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно препоръката относно 71-ата сесия на Общото събрание на ООН  
- DEVE_AD(2016)578547 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно превръщането на ЕС в зона свободна от делфинариуми  
- P8_DCL(2016)0104 - Отпаднала  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Неджми АЛИ , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 46 - 04-01-2017
Писмена декларация относно дискриминацията в спорта  
- P8_DCL(2016)0098 - Отпаднала  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 76 - 13-12-2016
Писмена декларация относно данъчното облагане на санитарни продукти за жени като например тампоните  
- P8_DCL(2016)0089 - Отпаднала  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 109 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси