Georgios KATROUGKALOS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Coalition of the Radical Left (Гърция)

членове 

  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Комисия по конституционни въпроси
  • 14-07-2014 / 26-01-2015 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Заместник 

  • 01-07-2014 / 26-01-2015 : Комисия по международна търговия
  • 14-07-2014 / 26-01-2015 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 14-07-2014 / 26-01-2015 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси