Eleftherios SYNADINOS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Независими членове

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 25-04-2018 : Popular Association – Golden Dawn (Гърция)
 • 26-04-2018 / 25-06-2018 : Independent (Гърция)
 • 26-06-2018 / 01-07-2019 : Patriotic Radical Union (PAT.RI.E.) (Гърция)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Заместник 

 • 01-07-2014 / 28-06-2015 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28-03-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 

Παρά τις αντικειμενικές απαιτήσεις και τη στήριξη προς τους τυπικούς ονομαστικούς στόχους, η έκθεση αστοχεί ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, σε βαθμό που την καθιστά μάλλον ανεπαρκή και αναποτελεσματική.
Επιπλέον, η όποια αστυνομική και δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Ένωσης πρέπει να ασκείται ανεξάρτητα, αμοιβαία, αντικειμενικά, διαφανώς, δίχως τεχνητές διακρίσεις, και με επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις, εξυπηρετώντας τη δημόσια ασφάλεια και την εξασφάλιση ενός κράτους δικαίου και όχι αποτελώντας εργαλείο στον βωμό στείρων φεντεραλιστικών πολιτικών, όπου οι αστυνομικοί και δικαστικοί θεσμοί καλούνται εκ των υστέρων να συμμορφωθούν αμελλητί σε συστάσεις και να ανταποκριθούν στις πλημμελώς διαμορφωμένες συνθήκες αντί να τις διαμορφώνουν οι ίδιοι αρμοδίως.

Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) EL  
 

Προφανώς, η ανάγκη αποτελεσματικής ρύθμισης και αυστηρής εποπτείας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων είναι ουσιαστικής σημασίας και κρίνεται ως αναντίρρητη, συμπεριλαμβανομένων των συνεκτικών και αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών διάσωσης και εξυγίανσης, με διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Η σημασία των απαιτούμενων μέτρων αυξάνεται, δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στον ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών για τη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Δυστυχώς, υπάρχουν έντονες υπόνοιες περί μη ισόρροπης προσέγγισης, η οποία δεν είναι δίκαιη, καλλιεργεί ευθέως εφησυχασμό και ασυδοσία εκ μέρους των υπόχρεων σε ρυθμιστικούς ελέγχους και εγείρει προβληματισμούς διακριτικής μεταχείρισης και εξυπηρέτησης συμφερόντων εις βάρος των πολλών.

Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (B8-0238/2019) EL  
 

Απαιτείται αυστηρότατος έλεγχος και υψηλά ακριβοδίκαια πρότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά της Ένωσης και των οργανισμών, των οργάνων και των υπηρεσιών αυτής, δίχως ίχνος αμφισβήτησης ως προς την επάρκεια, την αιτιολόγηση και τη διαφάνεια των αντίστοιχων πράξεων κατά τον προγραμματισμό και την εκτέλεσή τους, με την παρουσία ενός αξιόπιστου, ισχυρού και δημοκρατικά νομιμοποιημένου πλαισίου νόμιμης και κανονικής λογοδοσίας βάσει επιδόσεων και της χρηστής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
Επιπλέον, απαιτείται σαφήνεια ως προς τα δέοντα, σεβασμός της αναγκαιότητας της διοργανικής συνεργασίας και των συναφών συμφωνιών, τήρηση της ΣΛΕΕ και επαρκής εποπτεία όλων των ενωσιακών οργάνων ανεξαιρέτως (θεσμικών ή μη), ακόμη κι αν απαιτείται προσφυγή στο Δικαστήριο της ΕΕ προς διευκρίνιση και τελική ερμηνεία του νομικού πλαισίου και σχετικώς εκπορευόμενων υποχρεώσεων/δικαιωμάτων/αρμοδιοτήτων, με σκοπό τη διευθέτηση —επιτέλους— των ζητημάτων.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно правата на възрастните хора и застаряването  
- P8_DCL(2016)0109 - Отпаднала  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Enrico GASBARRA  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 66 - 25-01-2017
Писмена декларация относно прекомерната употреба или злоупотребата с антибиотици  
- P8_DCL(2016)0081 - Отпаднала  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 95 - 13-12-2016
Писмена декларация относно криптирането  
- P8_DCL(2016)0073 - Отпаднала  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Момчил НЕКОВ , Ева МАЙДЕЛ , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 56 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни