Kostadinka KUNEVA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Coalition of the Radical Left (Гърция)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги  
- PETI_AD(2017)583968 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд  
- FEMM_AD(2015)541601 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 година относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на oмбудсмана  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) EL  
 

Στη χθεσινή ψηφοφορία για την εμπορική συνεργασία ΕΕ – Κολομβίας και Περού αποφάσισα να απέχω. Κι αυτό γιατί, όσο επωφελής και να είναι αυτή η συμφωνία για τα εμπλεκόμενα κράτη, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να παραβλέπονται θεμελιώδη ζητήματα που απειλούν την ειρήνη και ασφάλεια της περιοχής αλλά και την ευημερία των πολιτών. Οι εμπορικές συμφωνίες «νέας γενιάς» μπορούν να ανασταλούν αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη. Η έκθεση του συναδέλφου Fisas Ayxelà εντοπίζει κάποιες από τις προβληματικές, αλλά μόνον επιδερμικά. Οι τροπολογίες που εισήγαγε η ομάδα μας στην ολομέλεια δεν έγιναν δεκτές και το κείμενο δεν βελτιώθηκε στο σύνολό του. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ψήφισα αποχή στην τελική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου.

Положението във Венецуела (RC-B8-0270/2017, B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017) EL  
 

Κατά τη διάρκεια της σημερινής πολύωρης ψηφοφορίας επί των πολυάριθμων κειμένων της 27ης Απριλίου, και συγκεκριμένα, επί του ψηφίσματος για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, κατεγράφη λανθασμένα η ψήφος μου ως "αρνητική", ενώ η πρόθεσή μου ήταν να επιλέξω "αποχή", κι αυτό γιατί το κοινό ψήφισμα που τέθηκε σε ψηφοφορία δεν θεωρώ πως έπρεπε να υπερψηφιστεί. Αντιθέτως, η επιλογή της αποχής θεωρώ ότι αποτελεί την υπερψήφιση της ανάγκης για διάλογο σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και καλείται να διαφυλάξει τις αρχές της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας.

Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) EL  
 

Είμαι της γνώμης ότι η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (ΣΕΟΣ) δεν προστατεύει αποτελεσματικά τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ένωσης, ενώ υπολείπεται ιδιαιτέρως στον τομέα προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από το επίπεδο προστασίας εργασιακών δικαιωμάτων, στα οποία δεν γίνεται επαρκής αναφορά στη Συμφωνία, ενώ δεν περιέχει ρήτρα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν έχει γίνει επιπλέον καμία ανάλυση με όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ώστε να προβλεφθεί με ακρίβεια η επίδραση της συμφωνίας στην αγορά εργασίας. Ασάφειες επίσης υπάρχουν σχετικά με την προστασία των προϊόντων προστατευμένης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), ζήτημα στο οποίο η Ένωση φάνηκε να υποχωρεί άνευ λόγου από την πρότερη κατοχύρωση στο όνομα της απελευθέρωσης του εμπορίου. Επίσης, το σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών επενδυτικού χαρακτήρα, που προκάλεσε αντιδράσεις δικαιολογημένα λόγω της αμφίβολης αμεροληψίας, αντικαταστάθηκε από το εξίσου μονομερές σύστημα του Παγκόσμιου Δικαστηρίου, που δίνει δικαίωμα προσφυγής αποκλειστικά στους επενδυτές. Τέλος, το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων απορρυθμίζεται με τεράστια πίεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Aυτά είναι μερικά μόνο από τα ελαττώματα που προσπάθησαν οι λαοί της Ευρώπης να επισημάνουν.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно условията на труд на персонала, отговарящ за почистването в хотелите в Европейския съюз  
- P8_DCL(2016)0076 - Отпаднала  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 76 - 13-12-2016
Писмена декларация относно борбата със сексуалното насилие над деца в интернет  
- P8_DCL(2016)0056 - Отпаднала  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Дата на внасяне : 06-06-2016
Срок : 06-09-2016
Брой подписали : 85 - 07-09-2016
Писмена декларация относно предотвратяване на последствията от земетресения  
- P8_DCL(2016)0012 - Отпаднала  
Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Дата на внасяне : 24-02-2016
Срок : 24-05-2016
Брой подписали : 104 - 25-05-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси