Helga STEVENS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 26-11-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 27-11-2014 / 12-12-2016 : Европейски консерватори и реформисти - Заместник-председател
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : Европейски консерватори и реформисти - Заместник-председател
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Белгия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки  
- LIBE_AD(2017)600925 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество  
- EMPL_AD(2017)595498 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали  
- EMPL_AD(2017)595501 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913  
- EMPL_AD(2018)628472 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“  
- EMPL_AD(2018)627615 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза  
- LIBE_AD(2018)626976 -  
-
LIBE 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Програма „Правосъдие“ (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL  
 

De N-VA steunt het algemeen doel van de verordening en stemde daarom voor. Zolang het programma de justitiële samenwerking over de grenzen heen ondersteunt en zich niet zal inmengen in de nationale rechtsordes, is dit volgens ons perfect in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
Toch zijn er nog enkele bemerkingen, bijvoorbeeld over de transparantieplicht. Zoals deze nu is geformuleerd, lijkt ze erg inhoudsloos en niet streng genoeg voor juridische entiteiten die belastinggeld zullen ontvangen voor hun werking. Dit kan beter. Gezien we hier stemden over een gedeeltelijk akkoord met de Raad, zijn we van mening dat verder overleg deze elementen kan verbeteren. Eens het eindresultaat er ligt, zullen wij dit opnieuw aan een grondige evaluatie onderwerpen.

Програма „Права и ценности“ (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL  
 

De voorgestelde wettekst wil meer dan 600 miljoen euro belastinggeld gebruiken om de Europese waarden actief uit te dragen en de burger te scholen over de Europese geschiedenis, identiteit en cultuur. Wij begrijpen die reflex, gezien de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat in Europa. Maar deze nieuwe geldstroom is het antwoord niet.
De nadruk ligt op het subsidiëren van ngo’s. De wet kwam er ook op verzoek van die ngo’s. De Europese Rekenkamer concludeerde nochtans dat de Commissie onvoldoende transparant werkt op het gebied van het gebruik van fondsen door ngo’s; zo mogen organisaties zichzelf het label ‘ngo’ opplakken zonder noemenswaardige controle. De sector verloor onlangs ook krediet door opeenvolgende schandalen, en dus vinden wij dat eerst orde op zaken moet worden gesteld.
Wij stellen ons ook de vraag waarom het Europagevoel bij de burger moet worden aangewakkerd. De burger beseft dat Europa medeverantwoordelijk is voor de malaise op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? Wij geloven niet dat de burger er een boodschap aan heeft. Maar een sterk middenveld blijft voor de N-VA belangrijk. Daarom willen wij de tekst evenmin tegenhouden.

Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) NL  
 

De N-VA is voorstander van het aanpakken van terroristische inhoud online. Terrorisme heeft volgens ons geen plek in onze samenleving: niet offline en ook niet online. Daarom zijn er maatregelen nodig om dit te bestrijden. Er zijn echter enkele elementen in dit verslag waar nog aan gesleuteld moet worden. Zo is de definitie van terroristische inhoud erg vaag. Het moet volgens ons gaan om boodschappen die ook strafbaar zijn naar Belgisch recht: pas dan kan hun verwijdering worden gevraagd. De Europese definitie van terroristische inhoud gaat echter verder dan dat en gaat zo in tegen onze wetten.
Ook is de deadline van één uur erg strikt, zelfs met de voorgestelde langere termijn bij eerste inbreuk. In geen geval mag deze verordening betekenen dat kleine en nieuwe spelers disproportionele lasten ondervinden en gehinderd worden in hun economische activiteiten. Hiervoor moet een betere oplossing gezocht worden. Daarnaast zullen we nooit toelaten dat dergelijke wetgeving uploadfilters in de hand werkt.
Daarom onthoudt de N-VA zich op dit verslag. We staan achter het principe, maar er kan nog sterk gesleuteld worden aan de manier waarop. Gelukkig stemmen we over een voorlopige tekst zonder kracht. We kijken uit naar toekomstige onderhandelingen met de Raad om deze zaken te verbeteren.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация тносно достъпни градски райони и приобщаващи градове за всички  
- P8_DCL(2016)0083 - Отпаднала  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 68 - 13-12-2016
Писмена декларация в подкрепа на нарастване броя на достъпните тоалетни за хора с увреждания в ЕС  
- P8_DCL(2016)0044 - Отпаднала  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 124 - 28-07-2016
Писмена декларация относно подобряване на сътрудничеството в спешни случаи за откриване на изчезнали деца и подобряване на механизмите за предупреждение при случаи с деца в държавите – членки на ЕС  
- P8_DCL(2016)0007 - Гласувани с мнозинство  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Дата на приемане : 02-05-2016
Списък на подписалите лица : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Брой подписали : 465 - 02-05-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси