Giorgos GRAMMATIKAKIS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : The River (Гърция)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по култура и образование
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по култура и образование

Заместник 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2015 г.  
- ENVI_AD(2015)544125 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за годините 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар  
- CULT_AD(2017)595591 -  
-
CULT 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси