Elmar BROK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Председател 

 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на комисии
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предварителното планиране на политиката и дългосрочни тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет  
- AFCO_AD(2013)513165 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно ефективната европейска стратегия по отношение на суровините  
- AFET_AD(2011)462807 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно разследващия доклад относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение на програмата за страните от еврозоната  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност  
- AFCO_AD(2010)445813 -  
-
AFCO 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опасностите, свързани с национализма, анисемитизма и други форми на етническа нетърпимост от страна на движения, които се противопоставят на европейския проект  
- P7_DCL(2013)0015 - Отпаднала  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 150 - 08-01-2014
Писмена декларация относно образованието и религиозната дискриминация в Пакистан  
- P7_DCL(2012)0017 - Отпаднала  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 17-07-2012
Брой подписали : 56 - 05-07-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси