Tania GONZÁLEZ PEÑAS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 11-09-2014 / 14-12-2015 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии 

 • 11-09-2014 / 01-07-2019 : PODEMOS (Испания)

Заместник-председател 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност

членове 

 • 20-10-2014 / 22-10-2014 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 20-10-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

 • 23-09-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС  
- EMPL_AD(2017)601266 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените  
- EMPL_AD(2017)589102 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно жените – домашни помощници и лица, полагащи грижи, в ЕС  
- EMPL_AD(2015)565002 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно доклада за прилагането на Регламент № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 

En este momento Dinamarca es miembro de pleno derecho de Eurojust. El nuevo Reglamento (UE) 2018/1727 de Eurojust entrará en vigor el 12 de diciembre de 2019. A partir de ese momento, debido al Protocolo n. 22 de los Tratados, Dinamarca se considerará como un tercer Estado con respecto a Eurojust. Sin embargo, Dinamarca ha expresado el deseo de seguir participando en las actividades de Eurojust. Por este motivo, si tuviéramos que esperar a la entrada en vigor del nuevo Reglamento para concluir un acuerdo específico, habría una «brecha operativa» hasta que el nuevo acuerdo entrara en vigor. Por lo tanto, Eurojust ha celebrado un acuerdo de conformidad con el marco legal vigente, que solo contempla la consulta al PE (es decir, no tiene poder de veto ni posibilidad de modificar el contenido del acuerdo). La posición habitual del grupo respecto al acuerdo internacional de Eurojust es la abstención. Sin embargo, Dinamarca tenía el mismo problema con Europol, y en ese caso el grupo votó a favor. Si Dinamarca desea participar en el sistema de cooperación judicial de la UE, como lo está haciendo ahora, no hay razones particulares para oponerse. Por lo tanto, hemos votado a favor.

Координация на системите за социална сигурност (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) ES  
 

Hemos votado a favor de la revisión del Reglamento que persigue mejorar y actualizar la coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social con el objeto de garantizar una protección más eficaz y adecuada de los beneficiarios; así como favorecer un mejor control de situaciones con vistas a evitar abusos y malas prácticas.
La modificación abarca seis bloques de disposiciones en los Reglamentos, las relativas a: igualdad de trato (acceso a prestaciones de ciudadanos UE económicamente inactivos); prestaciones familiares, prestaciones por cuidados de larga duración, prestaciones por desempleo, legislación aplicable, y modificaciones diversas.
Las partes más sensibles eran las relativas desempleo y legislación aplicable. Se han mejorado aspectos para eliminar vacíos legales y evitar el fraude (como la necesidad de informar al país de recepción de manera formal previo al envío del trabajador), evitar que los trabajadores desplazados y sujetos a movilidad pierdan derechos y prestaciones, que un trabajador que se envía a trabajar fuera al menos lleve 3 meses cotizados en el país de origen, o que ese trabajo fuera no pueda prolongarse por más de 18 meses sin que pase a ser trabajador del otro Estado y tener las condiciones y beneficios de ese otro Estado miembro.

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 

Hemos votado a favor. El año pasado la Comisión Europea presentó su última propuesta del paquete de movilidad limpia por primera vez en la historia de las emisiones de CO2 para los camiones, pero sin incluir los autobuses y autocares de inmediato. En conjunto, los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 del transporte por carretera, o el 6 % de las emisiones totales de CO2 de la UE. La propuesta establece objetivos de reducción del 15 % para 2025 según los niveles de 2019, y al menos una reducción potencial del 30 % para 2030, sujeto a revisión en 2022. Solo se cubren los camiones grandes, mientras que los vehículos vocacionales, autobuses, autocares y remolques están exentos. Hasta 2022 cuando se ampliará el alcance. La propuesta incluye un mecanismo de súper créditos para incentivar la utilización de vehículos de emisiones bajas y cero (ZLEV).

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно социалната икономика и икономиката на солидарността  
- P8_DCL(2016)0124 - Отпаднала  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Дата на внасяне : 30-11-2016
Срок : 01-03-2017
Брой подписали : 35 - 02-03-2017
Писмена декларация относно Леонард Пелтие  
- P8_DCL(2016)0113 - Отпаднала  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 29 - 25-01-2017
Писмена декларация относно условията на труд на персонала, отговарящ за почистването в хотелите в Европейския съюз  
- P8_DCL(2016)0076 - Отпаднала  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 76 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси