Emilian PAVEL : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-11-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-11-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Румъния)

членове 

 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Израел
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци

Заместник 

 • 24-11-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913  
- EMPL_AD(2018)628472 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда  
- LIBE_AD(2018)623868 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО  
- EMPL_AD(2016)589123 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия  
- LIBE_AD(2017)593952 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции  
- EMPL_AD(2017)585729 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 

Încurajarea inovării la nivel european este fără dar și poate o prioritate majoră pentru UE. Aceasta trebuie să se realizeze în paralel cu asigurarea condițiilor de finanțare, de cercetare, dar și de diseminare a rezultatelor obținute de specialiștii europeni. Nu trebuie să uităm faptul că, la nivel global, Europa, deși lideră în anumite domenii, pare să fi rămas în urma unor state precum SUA sau China în cercetarea realizată cu privire la noile tehnologii, precum și cu materializarea acestora în afaceri de succes.
Vreau sa îl felicit pe raportor pentru munca depusă.

Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) RO  
 

Instituirea unor noi modele de afaceri la nivel european este un lucru benefic pentru consumatori, dar și pentru antreprenori. Prioritatea Uniunii Europene însă trebuie să fie aceea de a promova principiile de echitate și transparență pentru furnizori de servicii intermediare online.

По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) RO  
 

Guvernul României a subliniat de doi ani de zile faptul că mulți producători occidentali inundă piețele din Europa Centrală și de Est cu produse de o calitate inferioară celor oferite în Occident. În sfârșit, Comisia Europeană a investigat faptele semnalate inclusiv de către Guvernul României, dovedindu-se, desigur, că acestea erau adevărate. Este vremea ca toți consumatorii din toate statele membre să se bucure de dreptul de a putea alege produsele dorite, având siguranța că acestea nu vor diferi calitativ de la o țară la alta.
Nu în ultimul rând, aceste practici ale unor companii occidentale ne demonstrează încă o dată cât este de important, așa cum guvernul României a susținut, să încurajăm și să sprijinim producătorii autohtoni, inclusiv prin facilitarea unui acces mai bun al acestora pe piețe.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно оценката на въздействието на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива  
- P8_DCL(2016)0087 - Отпаднала  
Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 45 - 13-12-2016
Писмена декларация относно криптирането  
- P8_DCL(2016)0073 - Отпаднала  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Момчил НЕКОВ , Ева МАЙДЕЛ , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 56 - 13-12-2016
Писмена декларация относно постигането на пълна визова реципрочност със Съединените американски щати  
- P8_DCL(2016)0058 - Отпаднала  
Момчил НЕКОВ , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Дата на внасяне : 06-06-2016
Срок : 06-09-2016
Брой подписали : 66 - 07-09-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни