Brian SIMPSON : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Обединено кралство)

Председател 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

членове 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Съвет на председателите на комисии
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013  
- TRAN_AD(2014)519757 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98 от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ и на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт  
- TRAN_AD(2013)508199 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020  
- TRAN_AD(2012)489425 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство  
- P7_DCL(2012)0025 - Отпаднала  
Dieter-Lebrecht KOCH , Seán KELLY , Brian SIMPSON  
Дата на внасяне : 10-09-2012
Срок : 13-12-2012
Брой подписали : 138 - 13-12-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси