Jasenko SELIMOVIC : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 30-09-2015 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 30-09-2015 / 01-07-2019 : Liberalerna (Швеция)

Заместник-председател 

 • 18-12-2015 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

членове 

 • 05-10-2015 / 17-12-2015 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 05-10-2015 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

 • 30-09-2015 / 06-06-2016 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
 • 30-09-2015 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 30-09-2015 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 07-06-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
 • 19-01-2017 / 28-06-2017 : Комисия по развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 29-06-2017 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси
 • 11-10-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година  
- IMCO_AD(2018)622282 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014  
- EMPL_AD(2018)627020 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) EN  
 

The European Social Fund Plus (ESF+) is of utmost importance for strengthening social cohesion, boosting unemployment and youth employment, but also helping address social challenges across the Union. The ESF+ will be more flexible, provide a better response in emergencies, it will assist in integrating migrants and reducing the administrative obstacles in the use of this fund. The ESF+ will help the EU to better tackle upcoming social, economic and labour market challenges. The fund will invest in social innovation, mobility, health and young people and will foster social inclusion and migrant integration and I am therefore convinced it will benefit millions of Europeans.

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) EN  
 

It is important to reduce restrictions regarding visa liberalisation and to enable citizen of third countries, such as Kosovo, to travel freely within the European Union. Kosovo has already last year fulfilled all the necessary conditions for visa liberalisation, but its citizens still remain the only ones in the Western Balkans who cannot travel freely to the European Union. I ask the Council to grant the citizens of Kosovo visa free travel without further delay.

Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) EN  
 

. ‒ I support the report on the European peace facility (EPF) as it enables the Union to support military and defence operations in more flexible and effective ways. The EPF will help the European Union fulfil its role as a global actor and pursue a more concrete EU foreign policy. It will also increase the efficiency and flexibility of the EU’s external action as well as strengthen the EU’s security and development connection towards achieving sustainable peace.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на плодовете  
- P8_DCL(2016)0130 - Отпаднала  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 132 - 13-03-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси